ЗА НАС

Сдружението е създадено с основна цел да насърчава здравословния начин на живот чрез  спорт и същевременно да преподава основни футболни умения в забавна и позитивна среда.

Организираме футболни игри и занимания за деца и възрастни като в тях наблягаме на развитието на уменията за креативност, спортсменство и работата в екип.

МИСИЯ

Мисията ни е да популяризираме футболната игра и да направим спорта част от живота на хората.

Отделяме голямо внимание на подрастващите, защото считаме че спортните игри ги разтоварват от ежедневието, развиват креативното мислене, дават възможност за личностна и социална изява.

ЦЕННОСТИ

ЦЕЛИ

Основните цели на Сдружението са:

1. Осигуряване на равни възможности за спорт и игра за всички деца в детските градини и  училищата.
2. Създаване на възможности за спортни занимания и поддржане на физическата активност на младежите след завършване на училище .
3. Популяризирането на футболната игра и насърчаването на физическата активност сред гражданите и обществеността като средство за здравословен начин на живот.

За да изпълни тези цели Сдружението организира игри и събития, които са отворени за всички социални и възрастови групи. За тяхната реализация си сътрудничи с различни държавни, неправителстврени и частни организации.

Основни дейности на Сдружението са организирането и подпомагането на спортни инициативи („Спорт за всички“), които отговарят на идеите и целите на Сдружението.

Основни събития: Футболен турнир „НОВИ ЛЕГЕНДИ“,  Футболен турнир „СЕМЕЙНИ ВОЙНИ“, Футболен турнир „ЧЕТИРИ СЕЗОНА“, конференции и семинари, организиране на срещи и събития в сътрудничество с членовете и симпатизантите на сдруежнието.