ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

Настоящите Общи условия уреждат правилата за достъпа и използването на интернет сайта  ufd.arenafootball.eu (“сайта”), собственост на СДРУЖЕНИЕ ФУТБОЛНО РАЗВИТИЕ (СФР), наричани за краткост „Условия за ползване”.

I. ОБЩИ ПРАВИЛА

Чрез използването на сайта Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан от настоящите Условия за ползване, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта. Условията за ползване се прилагат към всички потребители на сайта, включително към тези, които предоставят видео съдържание, информация, текст, снимки, графики, снимки, аудио или видео или други материали за сайта (“материалите”). Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързан от Условията за ползване, моля не влизайте и/ или не използвайте сайта.

II. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Материалите от сайта, имената, изображенията, иконите и логата, идентифициращи СФР, трети страни и техните продукти и услуги, са обект на авторски и сродни права, права върху дизайн и търговски марки. Никоя клауза в Условията за ползване не може да се разбира – по подразбиране или по друг начин, като даване на право за използване на материалите от сайта, имената, изображенията, иконите и логата, публикувани в сайта.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Вие се съгласявате да не използвате, копирате, възпроизвеждате, разпространявате, публикувате, излъчвате, изтегляте, съхранявате материалите на какъвто и да е носител, както и да не ги адаптирате или променяте по какъвто и да е начин, да не ги предоставяте публично или по какъвто и друг начин, да не използвате съдържание от този сайт или на части от него, например отделни филми, клипове и др. (наричано по-нататък „съдържанието на сайта“) по никакъв друг начин освен за Ваше лично, нетърговско ползване. Всяко друго използване на съдържанието на сайта изисква предварително писмено разрешение от СФР.

Вие се съгласявате да използвате сайта само със законни цели и по начин, който не нарушава правата на други лица или не ограничава или не пречи на други лица да го използват. Забраненото поведение включва причиняване на неудобства на което и да е лице чрез изпращане на неприлично или обидно съдържание или прекъсване на нормалния диалог в рамките на сайта.

Вие се съгласявате да не събирате лична информация, която може да идентифицира даден потребител, включително имена на акаунти от сайта, както и да използвате за търговски цели информация, получена от сайта.

Вие се съгласявате да не отправяте предложения с търговски цели към който и да е потребител на сайта.

Вие потвърждавате, че отговаряте на едно от следните условия: навършени 18 години, еманципиран непълнолетен, или имате разрешение на родител, или на настойник.

Вие потвърждавате, че разбирате и че сте способен да приемете настоящите Условията за ползване. При предварителна писмена заявка и писмено разрешение от СФР използването на определено съдържание на сайта може да бъде разрешено за журналистически нужди.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

МАТЕРИАЛИ

С предоставяне на материали от какъвто и да е вид (включително текст, изображения, графики, снимки, аудио или видео материали), Вие се съгласявате, в съответствие с клаузите на настоящия раздел, че ги предоставите на СФР за разпространение в целия свят, безсрочно, безплатно, неексклузивно, с прехвърлимо и неотменимо право и разрешение за използване, възпроизвеждане, модифициране, редактиране, монтиране, променяне, адаптиране, превеждане, дублиране и/или субтитриране на всички езици, създаване на всякакви производни материали, публикуване, разпространение, излъчване, предоставяне на обществеността, съхраняване, изпълнение, показване пред публика и упражняване на всички авторски права и права за разгласяване, свързани с Вашите материали, в тяхната цялост или части от тях и/или правото да бъдат включени части от всички Ваши материали (включително адаптация и/или производни от тях) във всяко друго произведение (включително всякаква аудиовизуална програма) в каквато и да е медия, платформа или друго средство (вече известно или което ще бъде разработено по-късно) за целия срок, допустим от закона, както и за всички права, които могат да съществуват относно Вашите материали.

Основни изисквания към Вашите материали:

Материалите трябва да бъдат съобразени с функцията на СФР като организатор на турнира, да са изработени с добър вкус, написани на български език с кирилица, да са конструктивни и съобразени с правилата на добрия тон.

Не е разрешено изпращането и/или публикуването на рекламни, спонсорирани и други търговски съобщения, без писменно разрешение на СФР.

Не е разрешено противозаконно или осъдително съдържание: клеветнически, обидни, вулгарни, вредоносни, нецензурни, богохулни, сексуално-ориентирани, расистки или други засягащи достойнството на личността материали или език.

Не е разрешена умишлена злоупотреба: напр. многократното изпращане на същите или много сходни материали. Ако използвате няколко логина с цел разстройване на сайта или ако безпокойте другите ползватели, ще бъдат предприети мерки срещу Вас и вашите акаунти.

Като изпращате материали, Вие гарантирате, че:

Вашите материали са Ваше лично оригинално произведение, което не нарушава никакви закони, че Вие имате изричното съгласие, че са Ви отстъпени правата и/или че имате разрешение от всеки един от носителите или от възможните носители на права и/или от физическите лица, които могат да бъдат идентифицирани в материалите, да използвате името и/или изображението и/или данните на всяко такова идентифицируемо лице, с оглед включването и използването на вашите материали за всички цели, упоменати по-горе, по начина, определен от сайта и от тези Условия за ползване.

Вие гарантирате, че за използване на материалите по начина, определен по- горе, не се дължи никакво заплащане от стана на СФР на което и да е лице по повод използването на Вашите материали.

Вие се отказвате от всякакви материални и нематериални права над вашите материали с цел да бъдат публикувани във всяка една от секциите на сайта, както и за да бъдат включени в други произведения и по-общо, за всички случаи, определени по-горе.

Вие се задължавате да обезщетите, защитите и да освободите от отговорност СФР в случай на загуба, търсене на отговорност, претенция, иск, щета или разход (включително всякакви правни такси или други разходи), които могат да възникнат за СФР в резултат на Ваше нарушение на горните условия и гаранции. Независимо от споменатото по-горе задължение за обезщетение, за което Вие оставате напълно отговорен, СФР си запазва правото да предприеме специална защита и да действа по всякакъв друг подходящ начин.

Ако не искате да дадете на СФР гореспоменатите права и/или не можете да предоставите гореспоменатите гаранции, моля не изпращайте свои материали. СФР си запазва правото да откаже или да премахне всеки материал без предизвестие или да предприеме действия срещу всеки акаунт по всяко време, поради всяка причина, без да иска предварително съгласие и без предизвестие.

V. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

СФР не носи отговорност за щети, включително преки или косвени, възникнали при използването и/ или неизползването на данни или ползи, произтичащи от договор, небрежност или друго действие при или във връзка с използването от Ваша страна на съдържанието на сайта, включително информацията, имената, изображенията, търговските марки и знаци, свързани или отнасящи се до сайта турнира и СФР, техните продукти или услуги (или до продуктите и услугите на трети лица) се предоставя за Ваша информация и единствено за Ваше лично ползване, без никаква гаранция (изрична или подразбираща се по закон) относно задоволително качество, годност за определена цел, липса на нарушения, съвместимост и др. СФР се старае да гарантира, че сайтът е актуален, доколкото е възможно, но СФР не може да даде гаранции за точността и валидността на информацията, публикувана в него. СФР не гарантира, че функциите, съдържащи се в съдържанието на сайта, ще бъдат постоянни или без грешки, че дефектите ще бъдат отстранени или, че сайтът или сървърът, на който е качен сайта, са свободни от вируси и бъгове. Мненията на отделните потребители или на лицата, предоставящи материали, са мнения на отделните членове на обществото и не изразяват мнението на СФР. В това отношение СФР не носи никаква отговорност. Линкове към други сайтове са включени в този сайт, за да го направят възможно най-полезен. Но СФР не участва в тяхното изработване и не е отговорна за тяхното съдържание, както и за точността на информацията на тези сайтове.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

СФР има право да променя тези Условия за ползване по всяко време като публикува промените в интернет. Моля, преглеждайте редовно Условията за ползване, за да се уверите, че сте запознати с всички промени, направени от СФР. Ползването на сайта след като промените на Условията за ползване са публикувани в него, предполага, че Вие се съгласявате да бъдете правно обвързани с Условията за ползване, така както са актуализирани или допълнени.

Условията за ползване се регулират и тълкуват в съответствие с българските закони. Ако се окаже, че някоя клауза от Условията за ползване е незаконна, невалидна или по друг начин обезсилена заради промени в българското законодателството, то тя трябва да бъде разглеждана отделно и да се третира като заличена от Условията за ползване. В този случай останалите клаузи от Условията за ползване остават в сила.

Условията за ползване са изготвени на български език. Независимо, че може да има превод и на други езици, Вие се съгласявате, че в случай на конфликт между българската версия и всеки друг превод българският вариант ще има предимство.